Kiss进行曲 歌词 黄妃 ※ Mojim.com
魔镜歌词网
> > > >

黄妃专辑介绍
歌词
专辑列表
新闻
歌手介绍
相关视频

黄妃

Kiss进行曲

作词:武雄
作曲:方文良
编曲:陈歆儒

(一二三四 一二三四 预备唱~)

 恋爱时代 自由自在 想着心内笑咪咪
 有缘的人啊 相招欲来去 散步公园边
 男男女女 双双对对 绵绵情话讲一暝
 天星咧闪烁 一再咧暗示 爱的滋味

 甜蜜kiss一下 满面红吱吱
 甜蜜kiss两下 我嘛真佮意
 吵吵闹闹 欢欢喜喜 情歌唱甲分袂开
 这就是爱情 这就是快乐 我上爱你

(一二三四 一二三四)

 恋爱时代 天大地大 人人拢爱心头定
 有情的人啊 欢喜来约会 散步到海岸
 恩恩爱爱 来来去去 弯弯情路做阵行
 月娘来做伴 海风来唱出 爱的心声

 甜蜜kiss一下 歹势攑头看
 甜蜜kiss两下 较赢用咒誓
 闹闹热热 轻轻松松 情歌一人唱一段
 这就是爱情 这就是快乐 你上爱我

(一二三四 一二三四 Kiss答数)
 牵手 约会 散步 踅街
 司奶 偷笑 Kiss 揽腰

 恋爱时代 无缘无故 雄雄感觉面烧烧
 有心的人啊 梦中的思慕 拢找无解药
 安安静静 思思念念 夜夜等待新娘轿
 望伊相照顾 陪阮来行过 爱的小路


甜蜜kiss一下 心内咧偷笑
 甜蜜kiss两下 我嘛真疼惜
 温温暖暖 永永远远 双手揽着你的腰
 这就是爱情 这就是快乐 哟咿哟咿哟------------------------------------------《Kiss进行曲》Kiss Tsìn-hîng-khik
黄妃N̂g Hui

恋爱时代
luân-ài sî-tāi
自由自在
tsū-iû tsū-tsāi
想着心内笑咪咪
siūnn tio̍h sim-lāi tshiò bi-bi
有缘的人啊
ū-iân ê lâng--ah
相招欲来去
sio-tsio beh lâi-khì
散步公园边
sàn-pōo kong-hn̂g pinn
男男女女
lâm-lâm-lí-lí
双双对对
siang-siang-tuì-tuì
绵绵情话讲一暝
mî-mî tsîng-uē kóng tsi̍t-mî
天星咧闪烁
thinn-tshinn leh siám-sih
一再咧暗示
it-tsài teh àm-sī
爱的滋味
ài ê tsu-bī

甜蜜Kiss一下
tinn-bi̍t Kiss tsi̍t-ē
满面红记记
muá-bīn âng-kì-kì
甜蜜Kiss两下
tinn-bi̍t Kiss nn̄g-ē
我嘛真佮意
guá mā tsin kah-ì

吵吵闹闹
tshá-tshá-nāu-nāu
欢欢喜喜
huann-huann-hí-hí
情歌唱甲分袂开
tsîng-kua tshiùnn kah hun buē khui
这就是爱情
tse tiō-sī ài-tsîng
这就是快乐
tse tiō-sī khuài-lo̍k
我上爱你
guá siōng ài lí

↓↓---(口白)---↓↓
一二三四 一二三四
yī-èr-sān-sì yī-èr-sān-sì
↑↑---(口白)---↑↑

恋爱时代
luân-ài sî-tāi
天大地大
thinn-tuā tē-tuā
人人拢爱心头定
lâng-lâng lóng ài sim-thâu tiānn
有情的人啊
ū-tsîng ê lâng--ah
欢喜来约会
huann-hí lâi iok-huē
散步到海岸
sàn-pōo kàu hái-huānn
恩恩爱爱
un-un-ài-ài
来来去去
lâi-lâi-khì-khì
弯弯情路做阵行
更多更详尽歌词 在 ※ Mojim.com 魔镜歌词网
uan-uan tsîng-lōo tsuè-tīn kiânn
月娘来做伴
gue̍h-niû lâi tsuè-phuānn
海风来唱出
hái-hong lâi tshiùnn-tshut
爱的心声
ài ê sim-siann

甜蜜Kiss一下
tinn-bi̍t Kiss tsi̍t-ē
歹势攑头看
pháinn-sè gia̍h-thâu khuànn
甜蜜Kiss两下
tinn-bi̍t Kiss nn̄g-ē
较赢用咒誓
khah-iânn iōng tsiù-tsuā
闹闹热热
lāu-lāu-jia̍t-jia̍t
轻轻松松
khin-khin-sang-sang
情歌一人唱一段
tsîng-kua tsi̍t-lâng tshiùnn tsi̍t-tuānn
这就是爱情
tse tiō-sī ài-tsîng
这就是快乐
tse tiō-sī khuài-lo̍k
你上爱我
lí siōng ài guá

↓↓---(口白)---↓↓
一二三四 一二三四
yī-èr-sān-sì yī-èr-sān-sì
Kiss答数
Kiss dáshù.
牵手
khan-tshiú
约会
iok-huē
散步
sàn-pōo
踅街
se̍h-ke
司奶
sai-nai
偷笑
thau-tshiò
Kiss
Kiss
揽腰
lám io
↑↑---(口白)---↑↑

恋爱时代
luân-ài sî-tāi
无缘无故
bô-iân bô-kòo
雄雄感觉面烧烧
hiông-hiông kám-kak bīn sio-sio
有心的人啊
ū-sim ê lâng--ah
梦中的思慕
bāng-tiong ê su-bōo
拢揣无解药
lóng tshuē-bô kái-io̍h
安安静静
an-an-tsīng-tsīng
思思唸唸
su-su-liām-liām
夜夜等待新娘轿
iā-iā tán-thāi sin-niû-kiō
望伊相照顾
bāng i sio tsiàu-kòo
陪阮来行过
puê gún lâi kiânn kuè
爱的小路
ài ê sió-lōo

甜蜜Kiss一下
tinn-bi̍t Kiss tsi̍t-ē
心内咧偷笑
sim-lāi teh thau-tshiò
甜蜜Kiss两下
tinn-bi̍t Kiss nn̄g-ē
我嘛真疼惜
guá mā tsin thiànn-sioh
温温暖暖
un-un-luán-luán
永永远远
íng-íng-uán-uán
双手揽着你的腰
siang-tshiú lám tio̍h lí ê io
这就是爱情
tse tiō-sī ài-tsîng
这就是快乐
tse tiō-sī khuài-lo̍k
哟咿哟咿哟
iooh-ih iooh-ih-iooh

甜蜜Kiss一下
tinn-bi̍t Kiss tsi̍t-ē
心内咧偷笑
sim-lāi teh thau-tshiò
甜蜜Kiss两下
tinn-bi̍t Kiss nn̄g-ē
我嘛真疼惜
guá mā tsin thiànn-sioh
温温暖暖
un-un-luán-luán
永永远远
íng-íng-uán-uán
双手揽着你的腰
siang-tshiú lám tio̍h lí ê io
这就是爱情
tse tiō-sī ài-tsîng
这就是快乐
tse tiō-sī khuài-lo̍k
哟咿哟咿哟
iooh-ih iooh-ih-iooh

  1. 感谢 W.B. Chen 修正歌词
  2. 友站连结: W.B. Chen 


回上一页
Mojim.com
魔镜歌词网