Makudonarudo(& 二宫芽生) 歌词 黄明志 ※ Mojim.com 魔镜歌词网
魔镜歌词网
魔镜歌词网男生歌手黄明志亚洲通吃Makudonarudo(& 二宫芽生)

黄明志歌词
专辑列表
新闻
歌手介绍
相关视频

黄明志

Makudonarudo(& 二宫芽生)

Ohayo Tokyo Konichiwa
Sumimasen I'm foreigner
I don't speak Japanese
But I love Aoi Sora
When you say Wakarimashita
I say Hitachi Toyota
Kawasaki Nintendo
Canon Sony Honda

I'm losing my way
Obasen where should I go?
Shinjuku so big
I need a Doraemon
You speak Japanglish
And show me body language
What can I do?
Where should I go?


No nonono
Makudonarudo (McDonald's)
Guguru (Google) Toiletto (Toilet)
Kitto Katto (Kit Kat)
Dizunilando (Disneyland)
Takushi go Hoteru (Taxi go Hotel)
Sebun Elebun (Seven Eleven) Miruku (Milk)
Basu (Bus) Biru (Beer)
Sutabakkusu (Starbucks)

Ohayo Tokyo Konichiwa
Sumimasen I'm foreigner
I don't speak Japanese
But I love Ramen Tempura
When you say Arigato Konbanwa
I say Suzuki Yamaha
Uniqlo Toshiba
Casio Godzilla


I'm losing my way
Obasen where should I go?
更多更详尽歌词 在 ※ Mojim.com 魔镜歌词网
Shinjuku so big
I need a Doraemon
You speak Japanglish
And show me body language
What can I do?
Where should I go?
Please take me home

No nonono
Makudonarudo (McDonald's)
Guguru (Google) Toiletto (Toilet)
Kitto Katto (Kit Kat)
Dizunilando (Disneyland)
Takushi go Hoteru (Taxi go Hotel)
Sebun Elebun (Seven Eleven) Miruku (Milk)
Basu (Bus) Biru (Beer)
Sutabakkusu (Starbucks)

Sarada(Salad) Hanbaga (Hamburger)
Sandoitchi (Sandwich) Soseji (Sausage)
Kohi (Coffee) Keki (Cake)
Aisukurimu (Ice-cream) Konbini (Convenience Store)
Furaidopoteto (Fried potato)
Esukareta (Escalator) Arukoru (Alcohol)
Bareboru (Volleyball) Besuboru (Baseball)
Basukettoboru (Basketball) Gorufu (Golf)

Makudonarudo (McDonald's)
Guguru (Google) Toiletto (Toilet)
Kitto Katto (Kit Kat)
Dizunilando (Disneyland)
Takushi go Hoteru (Taxi go Hotel)
Sebun Elebun (Seven Eleven) Miruku (Milk)
Basu (Bus) Biru (Beer)
Sutabakkusu (Starbucks)
[00:14]Ohayo Tokyo Konichiwa
[00:16]Sumimasen I'm foreigner
[00:18]I don't speak Japanese
[00:19]But I love Aoi Sora
[00:20]When you say Wakarimashita
[00:22]I say Hitachi Toyota
[00:24]Kawasaki Nintendo
[00:26]Canon Sony Honda
[00:28]I'm losing my way
[00:29]Obasen where should I go?
[00:31]Shinjuku so big
[00:33]I need a Doraemon
[00:35]You speak Japanglish
[00:36]And show me body language
[00:38]What can I do?
[00:40]Where should I go?
[00:42]No nonono
[00:44]Makudonarudo (McDonald's)
[00:46]Guguru (Google) Toiletto (Toilet)
[00:47]Kitto Katto (Kit Kat)
[00:49]Dizunilando (Disneyland)
[00:51]Takushi go Hoteru (Taxi go Hotel)
[00:52]Sebun Elebun (Seven Eleven) Miruku (Milk)
[00:55]Basu (Bus) Biru (Beer)
[00:56]Sutabakkusu (Starbucks)
[00:58]
[01:12]Ohayo Tokyo Konichiwa
[01:14]Sumimasen I'm foreigner
[01:16]I don't speak Japanese
[01:17]But I love Ramen Tempura
[01:19]When you say Arigato Konbanwa
[01:21]I say Suzuki Yamaha
[01:23]Uniqlo Toshiba
[01:25]Casio Godzilla
[01:26]I'm losing my way
[01:28]Obasen where should I go?
[01:30]Shinjuku so big
[01:32]I need a Doraemon
[01:33]You speak Japanglish
[01:34]And show me body language
[01:37]What can I do?
[01:39]Where should I go?
[01:40]Please take me home
[01:43]No nonono
[01:44]Makudonarudo (McDonald's)
[01:46]Guguru (Google) Toiletto (Toilet)
[01:48]Kitto Katto (Kit Kat)
[01:50]Dizunilando (Disneyland)
[01:52]Takushi go Hoteru (Taxi go Hotel)
[01:53]Sebun Elebun (Seven Eleven) Miruku (Milk)
[01:55]Basu (Bus) Biru (Beer)
[01:56]Sutabakkusu (Starbucks)
[01:58]
[02:12]Sarada(Salad) Hanbaga (Hamburger)
[02:14]Sandoitchi (Sandwich) Soseji (Sausage)
[02:16]Kohi (Coffee) Keki (Cake)
[02:18]isukurimu (Ice-cream) Konbini (Convenience Store)
[02:20]Furaidopoteto (Fried potato)
[02:22]Esukareta (Escalator) Arukoru (Alcohol)
[02:23]Bareboru (Volleyball) Besuboru (Baseball)
[02:25]Basukettoboru (Basketball) Gorufu (Golf)
[02:27]Makudonarudo (McDonald's)
[02:28]Guguru (Google) Toiletto (Toilet)
[02:30]Kitto Katto (Kit Kat)
[02:32]Dizunilando (Disneyland)
[02:33]Takushi go Hoteru (Taxi go Hotel)
[02:35]Sebun Elebun (Seven Eleven) Miruku (Milk)
[02:37]Basu (Bus) Biru (Beer)
[02:39]Sutabakkusu (Starbucks)

  1. 感谢 takki 提供歌词
  2. 感谢 阿修 提供动态歌词


回上一页
Mojim.com
魔镜歌词网